Monitoring składowisk odpadów

W związku z wymaganiami monitoringu składowisk odpadów oferujemy kompleksowe usługi w tym zakresie.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz.U. Nr 220, poz 1858), przeprowadzamy następujące zakresy badań z odpowiednią częstotliwością we wszystkich fazach eksploatacji składowiska:

– wody powierzchniowe – pomiar wielkości przepływu, badania laboratoryjne -odczyn (pH),przewodność elektrolityczna właściwa, ogólny węgiel organiczny (OWO), suma wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), metale ciężkie: cynk (Zn), miedź (Cu), ołów (Pb), kadm (Cd), rtęć (Hg), chrom (Cr+6);

– wody podziemne – pomiar poziomu wód podziemnych, badania laboratoryjne- odczyn (pH),przewodność elektrolityczna właściwa, ogólny węgiel organiczny (OWO), suma wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), metale ciężkie: cynk (Zn), miedź (Cu), ołów (Pb), kadm (Cd), rtęć (Hg), chrom (Cr+6);

– wody odciekowe – pomiar objętości, badania laboratoryjne- odczyn (pH),przewodność elektrolityczna właściwa, ogólny węgiel organiczny (OWO), suma wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), metale ciężkie: cynk (Zn), miedź (Cu), ołów (Pb), kadm (Cd), rtęć (Hg), chrom (Cr+6);

– badanie struktury i składu masy składowiska odpadów;

pomiar osiadania powierzchni składowiska;

gaz składowiskowy – pomiary emisji i składu gazu: metan (CH4), dwutlenek węgla (CO2), tlen (O2).